สอนให้สนุก นักเรียนตั้งใจเรียนทำอย่างไร

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมักพบว่า นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ขาดความสนใจ ขาดความมุ่งมั่น

ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัญหาถกเถียงกันไม่รู้จบในปัจจุบัน  ยิ่งผลการสอบวัดผลระดับชาติ ที่เรียกว่า NT  หรือ O-net  ของนักเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551  ออกมาสดๆ ร้อน แล้วน่าตกใจว่าการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้เลย  ตามความหมายของคะแนนที่ออกมา  ทำให้ผู้ใหญ่ใน สพฐ. ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวบางคนอาจวิจารณ์ว่า สอบไม่ตรงกับที่สอน อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ชมรมคณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

สเต็มศึกษา (STEM Aducation) คำใหม่ที่ครูคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ควรรู้จัก

สสวท.ผุด “สะเต็มศึกษา” หวังพลิกโฉมการเรียนวิทย์-เทคโนโลยีของทุกระดับการศึกษาในไทย โละวิธีเรียนแบบท่องจำ เน้นบูรณาการด้วยการลงมือทำจริง เตรียมคัดเลือกทูตสะเต็มที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 100 คน ทำหน้าที่กระบอกเสียงแนะนำการสอนแก่ครู คาดนำร่อง 5-10 จังหวัด อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ตัวเลขฟีโบนักซี

เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2556  ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบระหว่าง สพป.ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยากรได้กล่าวถึงตัวเลขฟีโบนักชี  และลำดับฟีโบนักชีที่มีอยู่ในธรรมชาติ  เช่น  ดอกทานตะวัน  ผลไม้บางชนิด  หอย ฯลฯ  จึงหาข้อมูลมาเผยแพร่  และขอขอบคุณข้อมูลจากต้นฉบับไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  ลองติดตามดูนะคะ                                                                         

เลขฟีโบนักชี

ลำดับเลข ฟีโบนักชี (Fibonacci numbers) เป็นลำดับเลขที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแบบหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อ เลโอนาร์โด ฟีโบนักชี (Leonardo Fibonacci) แห่งเมื่องปิซา เมื่อศตวรรษที่สิบสาม เลขฟีโบนักชีสามารถเขียนเป็นอนุกรมได้ดังนี้คือ
อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

การเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) และวิธีการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)

การจัดการเรียนการสอนที่เป็นจุดเล็ก ๆ แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการพัฒนาวิชาชีพครูของไทย
                วิธีสอนแบบเปิด  จากการเล่าของ ดร.เฉลิมชัย  พันธ์เลิศ 

            ดร.เฉลิมชัย  พันธ์เลิศ  เล่าว่า                                         

ไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง Teaching Mathematics through problem solving and hand-on activities  ที่คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่นี่มีศูนย์คณิตศาสตรศึกษา ที่เป็นหน่วยงานที่น่าสนใจ เพราะเป็นองค์กรการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้ทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ได้ฝึกการบริหารจัดการ การลงไปทำงานจริงในโรงเรียน  เพราะเขาเชื่อว่าวัฒนธรรมอย่างนี้ที่จะช่วยพัฒนาคนไปสู่ระบบการศึกษา  การจัดการประชุมครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

วิธีการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด (Open Approach) และวิธีศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2556  ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการอบรมครูคณิตศาสตร์ตามโครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียน ต.ช.ด. โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งวิทยากร  อาจารย์เกษม  เปรมประยูร  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ ผศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  ผู้นำเรื่องวิธีสอนแบบเปิด (Open  Approach)  และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study)มาทดลองใช้ในประเทศไทย ได้นำวิธีการนี้มาให้ครูในโครงการได้รับรู้และนำไปทดลองใช้  ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีมาก  จึงสืบค้นหาความรู้เรื่องนี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบ  อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        ด้วยบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย)  จำกัด จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ประจำปี  2556  SMPC:SCIENCE @MATH  PROJECT  CHALLENGE  2013  ชิงชนะเลิศถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ทั้งระดับภูมิภาคและชิงชนะเลิศประเทศไทย  อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว | ใส่ความเห็น

โครงงานคณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ อาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาข้อสงสัย ตั้งสมมติฐาน ทดลองและสืบสวน แล้วรวบรวมหาข้อสรุป แล้วจัดทำรายงาน และแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ จากการทำโครงงาน ได้รับคำแนะนำดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดทำในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

เทคนิคการสอน/วิธีสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

วิธีการสอน

 ในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนของผู้เรียนแล้ว  จะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และคงทนยั่งยืน  ถ้าผู้เรียนได้รับการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนที่ตนชอบ  จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน  และมีวินัยในตนเอง  สำหรับวิธีการสอนของครูมีการแบ่งได้หลายแบบ  แต่จะนำเสนอเฉพาะวิธีที่น่าสนใจ  ดังนี้   อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540 ; 106-134 จากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่าเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยที่ค้นพบมี 47 วิธี ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

แกงตอแมะอาหารพื้นเมืองชาวสตูล

เครื่องปรุง

  1. พริกแดงดอกใหญ่ตากแห้ง 1/2  ขีด  บดกับหอมแดง  10  หัว
  2. เครื่องแกงตอแมะสำเร็จรูป  2 ซอง  (เครื่องแกงปลาของมาเลย์) 
  3. มะขามเปียก  1  ถ้วย
  4. เกลือป่น  1  ช้อนโต๊ะ อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น